Một dòng Kali to củ phổ thông nhiều người sủ dụng là hàng Siêu Kali hòa tan hiệu Đầu Bò (Kali Đầu Bò)